חסידות מה היא?

רבי שמעון בר יוחאי גילה לנו את חלק הסוד בתורה. פירש חלק זה רבינו האר"י ז"ל. הבעל שם טוב הנהיג כיצד לחיות על פי תורת הסוד. גילה כיצד יש פנימיות בכל דבר גשמי.
הבעל שם טוב נולד בשנת תנ"ח לפני קצת יותר מ-300 שנה. הוא נפטר בשנת תק"כ בגיל 62. בתחילה היה ממשיך דרכו בנו רבי צבי. אך בליל הושענא רבא העביר את הנהגת העדה לדב בר, המגיד ממזריטש. המגיד החל מנהיג אדמורות והיו לו תלמידים רבים. כל אחד מהם הנהיג תוספת שיטה בעבודת ה' יתברך. והסיבה היא- כיון שבחסידות יש לעבוד את השם עם כל הלב, ממילא כל צדיק יש לו לב אחר ונשמה אחרת, עם דגשים אחרים. המגיד הורה לרבינו זלמן לכתוב שולחן ערוך, המכונה שולחן ערוך הרב. רבינו זלמן חיבר את התניא. ושזה למעשה אנציקלופדיה ליהדות. שם הרב מסבר איך פעולות של מצוות פועלות בעולמות, וכן איך פועלת תפילה וכן חסד ועוד.
מעשה ברבי זושא שהגיע אליו אחד מתלמידי המגיד לאירוח. והנה הוא רואה שהוא כותב ספר תורה עם אותיות שונות מהמקובל עד אז. רבי זושא הסביר שאותיות אלו התקבלו בשמים. ואכן באותו זמן רבינו זלמן כתב קונטרס שבו הוא משלב את צורת האותיות של בני ספרד וכן בני אשכנז. ועד היום קוראים לכתב זה כתב האר"י.


אחד מהיסודות העיקריים של החסידות שמדבר עליהם התניא הוא: שהיה חפץ הקב"ה שיהיה לו דירה בעולם הגשמי. ולכן תפקידנו לקדש את החומר.
ומשפט קטן זה מכיל בתוכו עבודת ה' נפלאה לכל ימי חייו של היהודי עלי אדמות.
זכות הצדיקים יגן עלינו. ועל זרענו ועל זרע זרענו מעתה ועד עולם.
בתחילה היו כאלה שמתנגדים לחסידות, כיון שחשבו שזו איזו כת ללא יראת שמים. אך ברבות השנים, הבינו כל גדולי ישראל, שאדרבא, בחסידות עובדים את ה' עד כלות הנפש.
ומעשה ברבי אברהם המלאך, בנו של המגיד, שהיה מופשט מכל גשמיות. לימים כאשר היה בהתפשטות הגשמיות מתוך דבקות בה', בשעת מנחה של שבת. מרב דבקות פרחה נשמתו וחזרה לבוראה, לחיי עולם הבא.


ומעין זה קרא עוד לפני כן לבעל שם טוב זיע"א, שעשה עליית נשמה, וחברו, רבי נחמן מהורדונקא, שנפטר כבר, הראה לבעש"ט את מקומו בגן עדן. מרב נעימות כמעט פרחה נשמתו, אך אשתו הרגישה בזאת והחלה מנענעת את גופו, עד שחזר לעולם. הרב אמר לה שברגע האחרון היא הצילה אותו, כמעט שכמעט פרחה נשמתו, ואילו כן היה לו צער גדול שעזב את העולם ללא ציווי אחרון.